Besöksnäringen i översiktsplaneringen – Kiruna går före.

ledare

Jörgen Svonni, VD Destination Kiruna Lappland

theLoop fick av destinationsorganisationen Kiruna Lappland Ekonomisk Förening uppdraget att utarbeta ett tematiskt underlag för besöksnäringen – ett viktigt sektorsunderlag till Kiruna kommuns arbete med Översiktsplanen, eftersom besöksnäringen är en prioriterad näring i Kiruna. Ny metodik, GIS-kartor och fokus på långsiktig hållbarhet.

Arbetet med att ta fram besöksnäringens tematiska underlag för Kirunas översiktsplanering har utförts på uppdrag av destinationsorganisationen Kiruna Lappland Ek. Förening med finansiering inom projekt HDU – Hållbar Destinationsutveckling, finansierat av Tillväxtverket.

Med en bred intressentdialog i den lokala besöksnäringen och nyutvecklad metodik för analys och värdering av naturlandskapet, med tillhörande GIS-kartering, är målet att ge saklig tyngd och synlighet åt turismens behov av mark- och resurssäkring för framtiden.

”En heltäckande markplan för besöksnäringen framtagen inom Tillväxtverkets HDU-projekt blir nu ett av våra viktiga verktyg för att nå vår vision ”Norra Europas mest attraktiva resmål” En god, dialogbaserad förvaltning av våra natur- kulturresurser är avgörande för vår framtida konkurrenskraft och tillväxt – och här hoppas vi mycket på detta tematiska underlag, inklusive LIS-zonering, som vi bidrar med till Kiruna kommuns översiktsplanering. ” – säger Jörgen Svonni, VD för  Kiruna Lappland Ekonomisk Förening.

Mary Rosenfors, Kiruna kommuns översiktsplanerare tillägger: ”Alla former av nya och tydligare underlag är viktiga för en komplett och heltäckande översiktsplan – och besöksnäringen är ju en av de prioriterade näringarna i Kiruna”

 

Mer information om besöksnäring i översiktsplanering? – Välkommen att kontakta oss

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *